Vatten och Avlopp

Vi behöver rent vatten varje dag. Tillgängligheten till rent vatten säkerställs genom fungerande ledningsnät. Vattenledningar förser hushållen med rent vatten och förorenat vatten återförs till naturen via reningsverk.

Att göra rent vatten och fungerande avloppssystem tillgängliga för alla kräver högkvalitativa och korrekt utformade VA-system. Reaalprojekts vardagliga arbete innebär att utforma vattenförsörjnings- och avloppssystem enligt gällande regelverk, för att möta kundernas och konsumenternas behov. Vårt team har stor erfarenhet inom detta område. Projektförberedelserna sker i nära samarbete med kunden, samarbetspartners och andra specialister inom respektive område.

Vi utför tjänster inom:

  • Vattenledningsnät
  • Avloppsledningsnät
  • Dagvattenledningsnät
  • Utjämningsmagasin och dammar